โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2565

       โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

       โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ดร.ภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีฯ  ผอ.พิเชษฐ์ คงช่วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ผอ.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นางวาสนา รัจรัญ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาวแสงเดือน อริยภูชัย หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา นางสุกันยา บัวเพ็ชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางกานดา นาคา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ให้เกียรติมาร่วมโครงการฯ  โดยมีผอ.โสภิตพงษ์ ช่วยสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2565,00:00   อ่าน 666 ครั้ง