โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน (โดยสังเขป)

        โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเสาธงทอง ตำบลคลัง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

        
พ.ศ. 2480 เปิดเป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลคลัง (วัดเสาธงทอง) ต่อมายุบรวมกับ
โรงเรียนประชาบาล ตำบลท่าวัง (วัดศรีทวี)
        
พ.ศ. 2500 เปิดโรงเรียนวัดเสาธงทอง สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   
                       คติประจำโรงเรียน  : ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต  ( ปัน-ยา-โล-กัด-สะ-มิ-ปัด-โช-โต) 
                       แปลว่า  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
                       ผู้อุปการะโรงเรียน คือ พระราชธรรมเวทีศรีธรรมราช คุณากร เดิมคือ พระศรีธรรมราชมุนี   
                       (เรือง วุฒิกาโน) อดีตเจ้าคณะจังหวั
ดนครศรีธรรมราช 
                       สีประจำโรงเรียน : ขาว-เขียว
        
15 มิถุนายน 2500 นายสมจิตต์  วงศ์พิศาล เป็นครูใหญ่ พ.ศ. 2503 สร้างอาคารเรียน 2 ชั้น  8 ห้องเรียน
ด้วยงบประมาณ 400,000 บาท
        
21 ธันวาคม 2504 นายกลั่น มาศมาลัย เป็นครูใหญ่
        
1 เมษายน 2506 เป็นโรงเรียนเทศบาล 5 รับนักเรียนตำบลคลัง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
        
13 ธันวาคม 2506 นายแปลก  จันทราวุธ  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
        
22 ตุลาคม  2507 นายมณฑล  สุวรรณสังข์  รักษาการแทนครูใหญ่และดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในปีพ.ศ.2512
        
5 พฤษภาคม 2513 นายมงคล  รัตนเสวี เป็นครูใหญ่
        
15 กรกฎาคม 2513 ใช้สีประจำโรงเรียนขาว - เขียว
        
5 ตุลาคม 2521 นางเรวดี  บุญศรีโรจน์  เป็นครูใหญ่
        
21 มีนาคม 2523 สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น  9 ห้องเรียน ด้วยงบประมาณ  1,324,800 บาท
        
พ.ศ. 2523 นางสงบ  บุญญานุพงศ์  เป็นครูใหญ่และดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ในพ.ศ.2525
        
8 สิงหาคม 2530 สร้างโรงอาหาร อาคารชั้นเดียวด้วยงบประมาณ  150,000 บาท 
        
1 ตุลาคม 2531 นางสาวศรีกระจ่าง  คำสมาน  เป็นอาจารย์ใหญ่
        
28 ตุลคม 2534 นายสุเมธ  หิรัญคช  รักษาการในต่ำแหน่งอาจารย์ใหญ่
        
1 พฤษภาคม 2538 นายทวีป  สุขทร  ทำหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
        
16 เมษายน 2539 นายวัชระ  บัวหอม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย               
รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
        
1 เมษายน 2540 นายมานะ  บุญสิงห์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
        
1 พฤษภาคม 2542 นางจิราภรณ์  พัฒนวิบูลย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
        
2 ตุลาคม 2544 นายมานะ  บุญสิงห์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
        
7 ตุลาคม 2547 นายมงคล  สิทธิรักษ์  รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
        
8 กุมภาพันธ์ 2548 นายเกรียงไกร  วุฒิมานพ  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมเหงคณ์
        
8 เมษายน 2551 นางสาวอำพร  ด่านคงรักษ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล
วัดเสมาเมือง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
        
3 พฤศจิกายน 2554 นายสุเมธ  หิรัญคช  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทองจนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2558 (เกษียณอายุราชการ)
        
1 ตุลาคม 2558 นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครศรีธรรมราช 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
        
1 สิงหาคม 2559 นางสาวเยาวลักษณ์  เลียบวงศ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
        
1 พฤษภาคม 2560 นางสาวประภาศรี  คำนวณจิต ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
        
9 เมษายน 2561 นางนิตยา  ทองนุ่น  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
        
พ.ศ. 2563 – 2564 นายพิเชษฐ์  คงช่วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
        
พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน นายโสภิตพงษ์  ช่วยสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง