โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวจิตราพร ใจห้าว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวชุดาภัทร์ ยืนยง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวปันสุธา ย้อยนวล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวทองจุไร ศรีสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายสุรศักดิ์ รับไทรทอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5