โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวเพ็ญศิริ จิตมนัส
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางมาดีฮะห์ อิสสภาพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกชกร อยู่พิทักษ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3