โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง (อ่าน 467) 28 ก.พ. 65
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง (อ่าน 442) 28 ก.พ. 65
โครงการการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 415) 28 ก.พ. 65
แจ้งการเปิดเรียนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับวัคซีนครบโดส ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 (อ่าน 835) 25 ม.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 25 มกราคม 2565 (อ่าน 866) 25 ม.ค. 65
การเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom ระดับชั้นป.4 - ป.6 ในวันที่ 21-24 มิ.ย. 64 (อ่าน 764) 22 มิ.ย. 64
การเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom ระดับชั้นป.5 และ ป.6 (อ่าน 635) 19 มิ.ย. 64