โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวณัฏฐินี มุสิกชาติ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวโฌฏิกา สุขศรีโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปรียาภรณ์ ตั้งสุวรรณมณี
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3