โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางฉวีวรรณ ยีสมัน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายคณาทิป ภูธรภักดี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจงกลณี กรุณามัยวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนุชนาฎ ถนนทิพย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจิตติมา วงศ์จันทร์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6