โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ เจดีย์รัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางศศิธร เทพรัตน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเนติวัฒน กิจบรรทัด
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชกร ชีช้าง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางชิดารัณย์ จิตสำรวย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพ็ญศิริ จิตมนัส
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัตน์ กาญจนาภรณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :