โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางกาญจนา แสงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุชาดา ศรีศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวพรรษพร วงศ์แข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางกมลทิพย์ ช้อนทอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2