โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางยุภา ทับเที่ยง
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางอมรรัตน์ คงสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางชิดารัณย์ จิตสำรวย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายสินไชย ไชยฤกษ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายปิยพงษ์ ทิพย์เกิด
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4