โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
อ.๑ ( 4 ขวบ) 1 4 6 10
อ.๒ ( 5 ขวบ) 1 9 7 16
อ.๓ ( 6 ขวบ) 1 9 12 21
รวม 3 22 25 47
ป.๑ 2 32 34 66
ป.๒ 2 40 40 80
ป.๓ 2 27 43 70
ป.๔ 2 41 37 78
ป.๕ 2 42 40 82
ป.๖ 2 37 54 91
รวม 12 219 248 467
รวมทั้งสิ้น 15 241 273 514