โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
คณะผู้บริหาร

นายจรัญ เจดีย์รัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

นางสาวรชฤดี สทานสัตย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศศิธร เทพรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรัชกร ชีช้าง
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางชิดารัณย์ จิตสำรวย
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวเพ็ญศิริ จิตมนัส
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร

นายไพรัตน์ กาญจนาภรณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป