โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางอารีย์ นวลนิรันดร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางรัชกร ชีช้าง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายไพรัตน์ กาญจนาภรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาววรารัศ ช่วยบุญส่ง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปณิญา เอมเอก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1